Privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.   Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke De persoonsgegevens worden verwerkt door:   Jean-Léon Klostermann, eigenaar, KvK: 66910935] Goosdijk 4, Dalmsholte, 06-45436963, klostermann@coachinglemelerberg.nl     Verkrijgen van persoonsgegevens Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrekt je ons persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch etc. Ook kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.   Persoonsgegevens De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Gezinssamenstelling
 • Competenties en interessegebieden
 • Gegevens betreffende je dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt.
 • Gespreksverslagen
  Doeleinden Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor onder andere:
 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Waarop is de verwerking gebaseerd De persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.   Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:  
 • De verbetering van diensten;
 • De bescherming van financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van systemen;
  Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.   Verstrekking aan derden In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Verder zouden de persoonsgegevens ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.   Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.   Bewaartermijn Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.   Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.   Hoe wij de gegevens beveiligen Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  
 • De verbinding met mijn website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die je met mij deelt via mijn website niet inzien.
 • De website en systemen van Coaching Lemelerberg worden up-to-date gehouden.
 • Onze harde schijven zijn encrypted. Bij verlies of diefstal zijn deze voor derden niet benaderbaar.
  Cookies Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.   Rechten Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van dit verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.   Ook kun je ons verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.   Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunt u sturen naar:   Coaching Lemelerberg Goosdijk 4, 8146 PH Dalmsholte, 06-45436963, Klostermann@coachinglemelerberg.nl   Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.   Wijzigingen privacyverklaring Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.   Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.